Vuokrausehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA; SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

1a Yleistä
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä̈ ehdoista, joiden mukaisesti Fincumet Container Oy (”Vuokralleantaja”) vuokraa etusivulla yksilöidyn kontin tai kontit ja/tai vaihtolavan tai vaihtolavat (”Vuokrakohde”) etusivulla yksilöidylle vuokralleottajalle (”Vuokralleottaja”).

Vuokralleantaja ei sitoudu Sopimukseen tai Vuokrakohteen Vuokraamiseen ennen kuin se on toimittanut tilausvahvistuksen Vuokralleottajalle. Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välinen Vuokrakohdetta koskeva vuokrasopimus (”Sopimus”) astuu voimaan, kun Vuokralleottaja on tehnyt Vuokralleantajan nettiportaalissa Vuokrakohteen vuokraa koskevan tilauksen ja kun Vuokralleantaja on toimittanut Vuokralleottajalle asiaa koskevan tilausvahvistuksen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan automaattisesti em. vuokrasuhteeseen.

Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin, kun ne rajoittavat sellaisen Vuokralleottajan, joka on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja tämän Sopimuksen mukaisessa oikeussuhteessa, oikeuksia siitä, mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty. Suhteessa kuluttaja-asiakkaisiin nämä ehdot eivät myöskään rajoita Vuokralleantajan kuluttajansuojalain pakottaviin säännöksiin perustuvaa Vuokrakohteen virhevastuuta.

1b Kuluttaja-asiakkaan peruttamisoikeus
Mikäli Sopimus on syntynyt kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetulla tavalla koti- tai etämyynnissä ja mikäli Vuokralleottaja on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja tämän Sopimuksen mukaisessa sopimussuhteessa, kuluttaja-asiakkaalla on oikeus 14 päivän kuluessa Sopimuksen voimaantulosta peruuttaa tämä Sopimus siten ja niiden ehtojen mukaisesti, kuin erillisessä peruuttamisohjeessa ja –lomakkeessa on kerrottu.

Mikäli kuluttaja-asiakas pyytää palvelun suorittamisen aloittamista (vuokra-ajan alku) ennen peruuttamisajan päättymistä, on Vuokralleottajan maksettava Vuokralleantajalle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä Sopimuksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Tämä merkitsee ainakin Sopimuksen etusivulla yksilöityjen toimituskulujen korvaamista, minkä lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan Vuokralleantajalle vuokran siltä ajanjaksolta, joka alkaa vuokra-ajan alkaessa ja päättyy, kun Vuokrakohde on palautettu Vuokralleantajalle. Vuokralleottaja vastaa tässä tilanteessa myös Vuokrakohteen palautuskuluista. Mikäli palautuskuluja ei ole yksilöity Sopimuksen etusivulla, määräytyvät ne Vuokralleantajan hinnaston mukaan.

2. OMISTUSOIKEUS
Vuokrakohde on Vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän Sopimuksen perusteella saa Vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokralleottaja on velvollinen selkeästi merkitsemään Vuokrakohteen Vuokralleantajan omaisuudeksi ja huolehtimaan, että ko. merkinnät ovat selkeästi näkyvillä koko vuokra-ajan. Vuokralleottaja ei saa myydä̈, vuokrata, pantata eikä̈ millään muullakaan tavalla luovuttaa Vuokrakohdetta tai sen osaa kolmannelle. Mikäli Vuokrakohde ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, Vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon Vuokralleantajan omistusoikeus Vuokrakohteeseen ja ilmoittaa Vuokralleantajalle tapahtuneesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE, OMINAISUUDET JA SEN HYVÄKSYMINEN
Vuokrakohteena ovat Sopimuksen etusivulla yksilöidyt kontit ja/tai vaihtolavat ja niihin mahdollisesti kuuluvine Sopimuksen etusivulla yksilöityine tarvikkeineen ja lisälaitteineen, sellaisina kuin Sopimuksen etusivulla on yksilöity.

Ellei muuta ole nimenomaisesti ilmoitettu Vuokrakohdetta koskevassa ilmoituksessa ja esittelyssä, Vuokrakohde on käytetty kontti tai vaihtolava, tyypillisesti käytetty merikontti. Vuokrakohde ei siten ole uutta vastaava, vaan siinä esiintyy normaalia kulumista uuteen vastaavaan verrattuna. Vuokralleottaja tiedostaa ja hyväksyy, että Vuokrakohde ei ole merikelpoinen eikä sitä voi käyttää rahtikäyttöön merillä, ellei Vuokralleottaja ole kirjallisesti nimenomaisesti ja erikseen Vuokralleottajalle lähetetyllä ilmoituksella vahvistanut Vuokrakohteeen olevan merikelpoinen.

Edellä sanottu huomioiden Vuokralleantaja vastaa vain siitä, että Vuokrakohde vuokra-ajan alkaessa vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä siitä on Vuokrakohteen esittelyteksteissä kerrottu.

Vuokrauksen kohteeseen ei kuulu sen ylläpito, kunnossapito, korjaukset, siivous, huolto, maalaukset, teippaukset, lämmitys, vakuutusturva tai muut vastaavat toimet taikka palvelut eikä myöskään käyttökoulutus.

Vuokralleottaja on velvollinen Vuokrakohteen vastaanottaessaan välittömästi huolellisesti tarkastamaan Vuokrakohteen määrä, laatu ja kunto. Mikäli Vuokrakohde antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä ja joka tapauksessa 48 tunnin kuluessa siitä, kun Vuokralleottaja on vastaanottanut Vuokrakohteen. Ilmoitus tulee toimittaa Vuokralleantajalle kirjallisesti (sähköposti). Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö ilmoituksen tekemisen Vuokralleantajalle edellä sanotun mukaisesti, katsotaan Vuokralleottajan hyväksyneen Vuokrakohteen sellaisena kuin se oli Vuokralleottajalle toimitettaessa, eikä Vuokralleottajalla tämän jälkeen ole oikeutta vedota Vuokralleantajaa kohtaan Vuokrakohteen mahdollisiin virheisiin.

Mahdollinen vuokrahyvitys taas lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen Ilmoituksen.

4. VUOKRAN MÄÄRÄ; VUOKRIEN JA MUIDEN MAKSUJEN ERÄÄNTYMINEN, VIIVÄSTYSKOROT, KULUT JA VEROT
Vuokran määrä ja sen määräytymisen peruste sekä laskutusväli on yksilöity Sopimuksen etusivulla.

Vuokraan ja muihin tähän Sopimukseen perustuviin maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Vuokralleottaja maksaa vuokraan liittyvän arvonlisäveron samalla kun vuokran.

Vuokra kultakin vuokrajaksolta erääntyy maksettavaksi etukäteen kunkin vuokrajakson ensimmäisenä̈ arkipäivänä̈, kuitenkin aikaisintaan seitsemän päivää laskun päiväyksestä. Vuokralleantaja lähettää̈ kustakin vuokraerästä Vuokralleottajalle laskun. Vuokran laskutushetki on noin seitsemän päivää ennen eräpäivää. Muut tämän sopimuksen mukaiset maksut erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.

Vuokralleottaja sitoutuu aina suorittamaan vuokran ja muut tähän Sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan tekemättä̈ niistä̈ mitään vähennyksiä̈, pidätyksiä̈ tai kuittauksia siten, että̈ suoritus on laskussa mainitulla pankkitilillä̈ Vuokralleantajan vapaassa käytössä̈ viimeistään maksun eräpäivänä.

Vuokralleottajan vuokranmaksuvelvollisuus on ehdoton ja riippumaton Vuokrakohteen mahdollisista vioista tai puutteista, kunnosta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta, Vuokralleottajan oikeudesta tehdä̈ kolmansiin henkilöihin kohdistuvia vaatimuksia tai kolmansien henkilöiden oikeudesta tehdä̈ Vuokralleottajaan kohdistuvia vaatimuksia. Vuokralleantajalla on oikeus periä̈ Vuokralleottajalta Sopimuksen etusivulla yksilöityjen perustamis- ja laskutuspalkkioiden lisäksi Vuokralleottajan pyynnöstä̈ suoritetuista erityispalveluista kulukorvausta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vuokralleottaja vastaa myös Vuokrakohteen toimitus- ja palautusmaksuista. Siltä osin, kun edellä sanottuja maksuja ei yksilöity Sopimuksen etusivulla, on Vuokralleottaja velvollinen suorittamaan tällaiset maksut Vuokralleantajalle Vuokralleantajan hinnaston mukaisena, vähintään kuitenkin sen kulun, joka kyseisen palvelun tuottamisesta Vuokralleantajalle aiheutuu.

Vuokran tai muun tähän Sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä̈ Vuokralleantajalla on oikeus periä̈ erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä̈ ajalta. Viivästyskoron määrä̈ on 18 prosenttia p.a., mutta kuitenkin aina vähintään korkolain 4 a §:n mukaisen viivästyskoron määrä̈. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, määräytyy viivästyskorko korkolain 4 §:n mukaan.

Vuokralleottaja on lisäksi velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle vuokran ja muiden tähän Sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä̈ aiheutuneet kohtuulliset kulut sekä Vuokralleantajan hinnaston mukaiset maksumuistutuskulut.

Vuokralleottaja vastaa kaikista Vuokrakohteen omistamisesta, vuokraamisesta, käyttämisestä̈, kuljettamisesta tai asentamisesta tai muutoin tästä̈ Sopimuksesta Vuokralleantajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, leima-, luotto- tai muista veroista, viranomaismaksuista ja muista vastaavista kustannuksista lukuun ottamatta Vuokralleantajalle Suomessa määrättävää tuloveroa.

5. VUOKRA-AIKA; VUOKRAKOHTEEN LUOVUTTAMINEN
Vuokra-aika on yksilöity Sopimuksen etusivulla. Vuokralleantajan katsotaan täyttäneen velvoitteensa Vuokra-ajan alkamisen suhteen päivästä, jolloin Vuokrakohde noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Vuokrakohde palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle Sopimuksen etusivulla sovitussa paikassa. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto-ja palautuspäivät. Vuokra-ajan vähimmäiskesto on Sopimuksen ensimmäisellä sivulla mainittu vuokra-aika.

Vuokrakohde luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan Sopimuksen etusivulla yksilöidystä varastosta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista.

6. VUOKRAKOHTEEN KÄYTTÖ; RISKI JA VAHINGOITTUMINEN
Vuokralleottaja on velvollinen käyttämään Vuokrakohdetta huolellisesti Vuokralleantajan ja/tai valmistajan mahdollisesti antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti Vuokrakohteen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralleottaja vastaa siitä, että̈ sillä on Vuokrakohteen käyttämiseen tarvittava pätevyys ja mahdolliset viranomais- ja muut luvat. Vuokralleottajan tulee ennen Vuokrakohteen käyttöönottoa varmistua siitä, että̈ Vuokrakohde täyttää̈ kaikki varusteita, suojalaitteita, vakuutuksia, viranomaismääräyksiä jne. koskevat vaatimukset. Vuokralleantaja ei vastaa Vuokrakohteen käytön estymisestä̈, jonka syy on lainsäädäntö ja/tai viranomaisen päätös. Vuokralleottajan on sijoitettava Vuokrakohde siten, että̈ se säilyttää̈ irtaimen omaisuuden luonteensa. Vuokrakohdetta tai sen osaa ei saa sijoittaa tai asentaa siten, että̈ se muuttuu kiinteistön, rakennuksen, aluksen tai muun esineen osaksi, ainesosaksi tai tarpeistoksi. Vuokralleottajalla ei ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta ole oikeutta tehdä̈ Vuokrakohteeseen muutoksia tai kiinnittää̈ siihen lisälaitteita. Vuokralleottaja ei saa viedä̈ Vuokrakohdetta Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään Vuokrakohteen normaali kuluminen huomioiden hyvässä kunnossa (vastaten normaali kuluminen huomioiden kuntoa, jossa se oli vuokra-ajan alkaessa). Vuokralleottajan tulee lisäksi huolehtia Vuokrakohteen huollosta, korjaamisesta, siivoamisesta ja kuluneiden tai hävinneiden osien vaihtamisesta uusiin osiin Vuokralleantajan ja/tai Vuokrakohteen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokrakohteeseen liitetyt varaosat siirtyvät Vuokralleantajan omistukseen. Myös Vuokrakohteeseen tehdyt muutostyöt siirtyvät Vuokralleantajan omistukseen, mikäli muuta ei erikseen kirjallisesti sovita.

Vuokralleantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus milloin tahansa tarkastaa Vuokrauskohde, edellyttäen, että̈ se voi tapahtua aiheuttamatta kohtuutonta haittaa Vuokralleottajalle.

Vaaranvastuu ja riski Vuokrakohteen tuhoutumisesta siirtyy Vuokralleottajalle vuokra-ajan alkaessa ja on Vuokralleottajalla siihen asti, kunnes Vuokrakohde on luovutettu tämän Sopimuksen ehtojenmukaisesti takaisin Vuokralleantajalle.

Mikäli Vuokrakohde tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, tai mikäli Vuokrakohde varastetaan tai se muuten menetetään, Vuokralleottajan on viipymättä̈ ilmoitettava tapahtumasta Vuokralleantajalle ja tehtävä̈ vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus (mikäli kohde on vakuutettu). Mikäli vakuutusyhtiö̈ ei korvaa vahinkoa, Vuokralleottaja on velvollinen korjaamaan Vuokrakohteen omalla kustannuksellaan. Mikäli korjaus ei ole mahdollinen, tulee Vuokralleottajan korvata Vuokralleantajalle menetys Vuokrakohteen uushankinta-arvon mukaisena. Korjaustoimiin on joka tapauksessa saatava Vuokralleantajan etukäteinen nimenomainen kirjallinen suostumus.

Huolimatta Vuokrakohteen vahingoittumisesta tai siitä, että̈ sitä korjataan eikä̈ sitä sen vuoksi voida käyttää̈, Vuokralleottajan on kuitenkin suoritettava vuokrat ja muut maksut tämän Sopimuksen mukaisesti Vuokralleantajalle.

7. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
Vuokralleottajan tulee palauttaa Vuokrakohde Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä (riippumatta vuokra-ajan päättymisen syystä) puhdistettuna ja muutoin, normaali kuluminen huomioiden, samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokrakohde tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö̈ Vuokrakohteen palautusvelvollisuuden ja/tai Vuokrakohde ei palautushetkellä normaali kuluminen huomioiden ole samassa kunnossa, jossa se oli vuokralle luovutettaessa, Vuokralleantaja on oikeutettu ottamaan Vuokrakohteen haltuunsa ja huolehtimaan sen saattamisesta edellä̈ mainittuun kuntoon Vuokralleottajan kustannuksella. Mikäli Vuokrakohde on tuhoutunut, noudatetaan lisäksi kohdan 6 määräyksiä.

8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on yksinään velvollinen vastaamaan kaikista Vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä̈ tai kuljettamisesta johtuvista välittömistä̈ tai välillisistä̈ henkilö̈-, esine- ja varallisuusvahingoista riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta, kenelle tai mille vahinko on aiheutunut tai keneen korvausvaatimus kohdistuu, eikä Vuokralleantaja ole näistä vastuussa

9. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa vain Vuokrakohteen normaalista kulumisesta. Vuokralleantaja ei vastaa Vuokrakohteen käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

10. VAKUUTUKSET
Vuokrakohde ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa Vuokrakohteen asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa Vuokrakohteen kuljetuksen tai lähetyksen, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun tai vaihtoehtoisesti omaan lukuunsa ja veloittaa vakuutuksesta aiheutuneet kustannukset Vuokralleottajalta.

11. SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokralleantaja on oikeutettu välittömästi purkamaan Sopimuksen ja ottamaan Vuokrakohteen heti haltuunsa, mikäli:

a) vuokranmaksu tai muu tämän Sopimuksen mukainen maksu viivästyy;
b) Vuokralleottaja asetetaan tai hakeutuu selvitystilaan tai konkurssiin tai Vuokralleottajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan;
c) Vuokralleottajan osalta haetaan yksityishenkilön velkajärjestelyä, Vuokralleottaja menettää oikeustoimikelpoisuutensa tai kuolee;
d) Vuokralleottaja ei hoida Vuokrakohdetta tämän Sopimuksen mukaisesti, käyttää̈ Vuokrakohdetta Sopimuksen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla rikkoo oleellisesti tämän Sopimuksen ehtoja;
e) Vuokralleottaja on antanut Vuokralleantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän Sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin;
f) Vuokralleottaja lopettaa liiketoimintansa tai olennaisesti muuttaa tai supistaa sitä tai Vuokralleottajan omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia; tai
g) Vuokralleottajan Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen;

Sopimuksen voimassaolo päättyy seitsemän (7) päivän kuluttua siiaẗ, kun Vuokralleantaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi tai lähettänyt sen Vuokralleottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Vuokralleantaja on ilmoittanut purkavansa Sopimuksen kohdan a) tai d) perusteella, ja mikäli Vuokralleottaja em. seitsemän päivän kuluessa korjaa sopimusrikkomuksen, jää purkuilmoitus kuitenkin vaille merkitystä.

Sopimus sitoo osapuolia myös sen jälkeen, kun Sopimus on lakannut olemasta voimassa siltä osin, kun sen sisältö tätä vaatii, jotta osapuolten oikeudet voidaan turvata ja sen mukaiset toimet suorittaa.

Mikäli Vuokralleantaja purkaa tämän Sopimuksen, Vuokralleantajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut Vuokralleottajan kanssa mahdollisesti solmimansa vuokrasopimukset.

Mikäli Vuokralleantaja purkaa tämän Sopimuksen jollakin edellä̈ mainitulla perusteella, Vuokralleottaja on velvollinen välittömästi Vuokralleantajan vaatimuksesta suorittamaan Vuokralleantajalle maksettavaksi erääntyneiden vuokrien ja muiden maksujen lisäksi

h) kaikki Vuokrakohteen takaisinottamisesta, korjaamisesta sekä̈ muut Sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset; sekä
i) kaikkien päättymishetkellä jäljellä̈ olevien varsinaisen vuokra-ajan erääntymättömien vuokrien määrä.

12. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään Sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi kohtuullisin toimin voittaa, estää Vuokrakohteen tai sen osan toimittamisen. Myös Vuokralleantajan alihankkijaa tai valmistuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan Vuokralleantajaa kohdanneeksi ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli se vaikuttaa Sopimuksen täyttämiseen. Myös silloin, kun Sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle Sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa Sopimuksen tässä tarkoitetuissa tilanteissa.

13. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta eikä luovuttaa Vuokrakohdetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

14. HENKILÖTIEDOT
Vuokralleottaja hyväksyy, että sen ja sen yhteyshenkilön tiedot tallennetaan Vuokralleantajan markkinointirekisteriin. Vuokralleottaja hyväksyy, että markkinointirekisterissä olevia tietoja käytetään ja käsitellään mm. asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä mm. mainontaan, etämyyntiin sekä suoramarkkinointiin. Vuokralleottaja hyväksyy, että tietoja voidaan rekisteriselosteissa kuvatuin tavoin mm. luovuttaa Vuokralleantajan konserniyhtiöille markkinointirekisterissä kerrotuin tavoin. Vuokralleantaja huolehtii, että se ilmoittaa yhteyshenkilöilleen siitä, että yhteyshenkilön tiedot em. tavalla on tallennettu Vuokralleantajan markkinointirekisteriin.

Rekisteriselosteet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa http://www.fincumet.fi/rekisteriseloste/.

15. ASIAKASSUHTEESEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET JA ASIAKASPALVELU
Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat velvollisia ilmoittamaan toisilleen yhteystietonsa ilmoitusten toimittamista varten sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Vuokralleantajan yhteystiedot ovat:
Fincumet Container Oy (patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröity osakeyhtiö, y-tunnus: 25026282-2, kotipaikka Tampere)
Postiosoite: PL 7, 39701 Parkano
Käyntiosoite: Luhalahdentie 128, 39580 Riitiala
puhelinnumero: 020 155 6600
faksi: 020 155 6609
sähköposti: info@fincumet.fi
kotisivu: www.fincumet.fi

Vuokralleantaja tarjoaa asiakaspalvelua edellä mainitusta puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta.

Vuokralleantaja lähettää̈ Sopimukseen liittyvät ilmoitukset Vuokralleottajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

16. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUDET
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen niitä lainvalintaa koskevia säännöksiä, jotka johtavat muun maan kuin Suomen lain soveltamiseen.

Kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensi asteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Edellä sanotusta huolimatta kuluttaja-asemassa olevilla Vuokralleottajilla on oikeus saattaa tästä Sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttaja-asemassa oleva Vuokralleottaja voi nostaa tästä̈ Sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Vuokralleantajaa vastaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Vuokralleantajalla on kotipaikka tai jossa Vuokralleantajan hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asemassa olevalla Vuokralleottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei kuluttaja-asemassa olevalla Vuokralleottajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Toimittajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Vuokralleantajan kotipaikka on Tampere, joka kuuluu Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Vuokralleantajan hallintoa hoidetaan pääasiassa Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiirissä.